Wyświetl produkty wybranej manufaktury :
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA:

Regulamin składania zamówień w sklepie internetowym alkohole-rzemieslnicze.pl, Formularz zwrotu towaru, Politykę prywatności i plików Cookies.

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

określający zasady składania i realizacji zamówień złożonych poprzez witrynę http://alkohole-rzemieslnicze.pl należącą do firmy NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch

 1. WSTĘP

1.1. Witryna internetowa pod adresem http://alkohole-rzemieslnicze.pl stanowi własność i prowadzona jest przez firmę NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch (numer Regon: 160813940), numer NIP: 7471813686 ), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny, o której mowa w ust. 1.1 (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług, znajdujących się w ofercie NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących alkoholi oraz do wsparcia obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej Towarów, w tym napojów alkoholowych, wybranych innych produktów i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep (punkt sprzedaży) znajdują się w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 63, tel. +48 509 792 396 lub 48 509 792 395, email: nalewkikresowe@gmail.com

1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania z Witryny;
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
 3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
 5. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.6. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu (np. komputer PC, tablet, smartphone), powiązanych z siecią Internet przez sieciową usługę https z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej.

1.7. Zakazuje się Użytkownikowi korzystającego z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie, a także ich powielania bez podania źródła informacji w formie hiperlinka do strony źródłowej.

1.8. Witryna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.

1.9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem przekierowania znajdującego się na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub utrwalić innymi metodami.

1.10. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.11. Postanowienia Regulaminu wiążą zarówno Sprzedawcę jak i Klienta.

 

 • Składając zamówienie w Witrynie Klient wyraża zgodę na wszelkie postanowienie wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

 • Towary prezentowane w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie adresowane do potencjalnych Klientów zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.14. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa,
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.15. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
 2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.14. Regulaminu.

1.16. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

 1. DEFINICJE
 2. Sprzedawca – Stanisław Smarduch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch, Wrocławska 63, 49-200 Grodków;
 3. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://alkohole-rzemeslnicze.pl ;
 4. Sklep – punkt sprzedaży znajdujący się w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 63, +48 509 792 396 lub +48 509 792 395 dostępny od 9.00 do 17.00, e-mail: nalewkikresowe@gmail.com ;
 5. Regulamin – dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający szczegółowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Witrynie;
 6. Towary – towary prezentowane w Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 7. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży będący: pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobą prawną bądź jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 8. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145, 1495, z późn. zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287, z późn. zm.);
 12. Prawa autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.);
 13. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę;
 14. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 15. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Witrynie;
 16. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Witryny;
 17. Strona produktowa – strona w Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 18. Dzień roboczy – dzień w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 19. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba działająca wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towarów zakupionych w Witrynie.

 

III. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zmówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie (punkcie sprzedaży).

3.3. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Stroną przedmiotowej umowy nie jest natomiast Pełnomocnik, który w imieniu Klienta dokonuje odbioru zakupionych w Witrynie Towarów.

 

3.4. Wybór zamówionych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

3.6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 

 1. zamówionych Towarów;
 2. jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych Towarów;
 3. wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa;
 4. dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
 5. wybranej metody płatności;
 6. czasu i sposobu działania Pełnomocnika;

3.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru osobiście albo przez osobę pełnoletnią w Sklepie (punkcie sprzedaży). Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną dokonanego przez Klienta Zamówienia.

3.10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia w ciągu 3 trzech Dni roboczych, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia w pierwszych trzech Dniach Roboczych.

3.11. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje wówczas, gdy:

 1. zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, pomimo iż w Witrynie widniała informacja, że jest dostępny;
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwość co do ich prawdziwości;
 3. Klient nie odebrał Towaru objętego poprzednio dokonanym Zamówieniem;
 4. wystąpiły zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu;

3.12. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na odmowę przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) informując Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar; zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności; wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.13. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest nie wcześniej niż w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówienia. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.15. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, poprzez dokonanie samodzielnej aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

 1. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów opakowania lub odbioru przez Pełnomocnika (chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone na Stronie produktowej w Witrynie), które to usługi są świadczone na życzenie Klienta przez Pełnomocnika tj. firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Witrynie.

4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty pakowania i odbioru, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru (nie dłużej niż 48h po złożeniu zamówienia) za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. Za pomocą karty płatniczej:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Płatności Shoper
 • eCard
 • dotpay
 • PayPal
 • PayU
 • Przelewy24
 • com
 1. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer ING BANK ŚLĄSKI: 43 1050 1490 1000 0090 9251 5163, z podaniem następujących danych Sprzedawcy:
  • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Akceptując niniejszy Regulamin Klient wybierający fakturę VAT jako dowód sprzedaży wyraża zgodę, aby wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 1. ODBIÓR TOWARÓW

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie (puncie sprzedaży) w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 63 w Dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o możliwości odbioru Zamówienia.

5.2. Klient może odebrać Towar osobiście albo za pośrednictwem innej, upoważnionej przez siebie osoby (Pełnomocnik). Pełnomocnikiem upoważnionym do Odbioru w imieniu Klienta może być osoba pełnoletnia, która nie ma zakazu, o którym mowa w pkt 3.7; firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub inna, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

5.3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru i dokonanie zapłaty. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.4. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub Pełnomocnikowi, przy czym, Klient zaznaczając w treści zmówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem Pełnomocnika, oświadcza że:

 1. upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi zakupionego przez Klienta Towaru;
 2. upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszelkich swoich danych osobowych, potrzebnych do dostarczenia zakupionego Towaru;

5.5. Zakupiony w Sklepie Towar dostarczany jest przez Pełnomocnika będącego firmą kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 5 Dni Roboczych. Czas jest liczony od momentu zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. Regulaminu;

5.6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Pełnomocnika, będącego firmą kurierską sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

5.7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia, paragonem lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską.

5.8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających Pełnomocnikowi, będącego firmą kurierską, dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ponownej dostawy równy będzie kosztowi dostawy przypisanej pierwotnemu Zamówieniu.

5.9. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną opłacone przez Klienta w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu, Konsument może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie:

 

 1. pisemnej – pocztą tradycyjną, na adres Sklepu
 2. elektronicznej na adres e-mailem: sklep@alkohole-rzemieslnicze.pl.

 

 • Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru w Sklepie.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

 1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sklepu.

6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu.

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary – pomniejszoną o koszty związane z wynagrodzeniem Pełnomocnika, jeżeli dostarczenie zwracanych Towarów odbyło się za jego pośrednictwem.

 

6.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w chwili płatności za Zamówienie.

 

6.9. Przed i po odstąpieniu od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały otwarte.

 

6.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorstwa).

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Towarów, w zakresie uregulowanym w Kodeksie Cywilnym.

 

7.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację.

 

7.3. Klient może zrealizować przysługujące mu uprawnienie do złożenia reklamacji w formie:

 

 1. pisemnej – pocztą tradycyjną, na adres Sklepu
 2. elektronicznej na adres e-mailem: sklep@alkohole-rzemieslnicze.pl.

 

7.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Sprzedawcy, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.6. Wymiana Towaru na zgodny z Zamówieniem lub wolny od wad fizycznych albo zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1. Pozasądowe rozwiązanie sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, pod adresem ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 - 069 Wrocław, strona https://wiih.ibip.wroc.pl/public/.

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch.

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. celu, okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorów danych, zawiera polityka prywatności i plików cookies zamieszczona w niniejszym dokumencie.

 1. PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Witrynie http://alkohole-rzemieslnicze.pl, wygląd i kompozycji tej strony oraz zdjęcia, opisy Towarów, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Witrynie http://alkohole-rzemeslnicze.pl, i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

11.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i składaniu Zamówień.

11.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych odpowiednich ustaw.

11.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.5. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

11.6. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

.............................................                                                                                                     …………………………………

Imię i nazwisko                                                                                                                              miejscowość i data

.............................................

adres

.............................................

adres

.............................................

nr i data zamówienia

NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch

 1. Wrocławska 63

49-200 Grodków

 

Na podstawie pkt 6.1. Regulaminu składania zamówień w sklepie internetowym alkohole-rzemieslnicze.pl, odstępuję od zawartej w dniu ............................. umowy sprzedaży, nr potwierdzenia zamówienia ........................ dostarczonego mi w dniu …………………………

 

 

......................................................

Czytelny podpis

 

 

 

 

_____________

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Twoje prawa oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

DEFINICJE:

Administrator – Stanisław Smarduch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nalewkikresowe.pl Stanisław Smarduch i Witrynę „alkohole rzemieslnicze.pl.”

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@alkohole-rzemieslnicze.pl

lub adres korespondencyjny Nalewkikresowe.pl Stanisław Smarduch, ul. Wrocławska 63, 49-200 Grodków.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. 

Wyślemy do Ciebie e-mail, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą. E-mail od NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego na odległość. E-mail od NALEWKIKRESOWE.PL Stanisław Smarduch możesz otrzymać również w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter. Możemy także przesyłać Ci e-mailem informacje marketingowe, jeśli otrzymaliśmy wcześniej Twoją zgodę na wysyłanie takich wiadomości (np. aby przypomnieć Ci o zakupach, które są w Twoim koszyku).

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy mogą być rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora. 

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów. 

Media społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów w związku z oferowanymi usługami, w szczególności usługami świadczonymi online, określają odrębne polityki, dostępne na stronie internetowej tych usług, http://alkohole-rzemieslnicze.pl.

 

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. 

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, a także przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż asortymentu Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
 • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: pl Stanisław Smarduch, ul. Wrocławska 63, 49-200 Grodków.
 • drogą e-mailową na adres: sklep@alkohole-rzemieslnicze.pl.

 

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących wykorzystywania informacji. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą politykę prywatności, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej polityki prywatności, gdy korzystasz z naszych usług. Jeśli dokonujemy zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności będziemy Cię czynnie informować z wyprzedzeniem o dokonywanych zmianach, w szczególności jeśli zmiany te wiążą się ze zmianami naszych usług, tak abyś mógł zdecydować czy chcesz dalej z nich korzystać. W szczególności, jeśli posiadamy adres e-mail do Ciebie to możemy poinformować Cię o zmianie e-mailowo lub możemy poinformować Cię za pośrednictwem komunikatu na naszych stronach internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

 

PLIKI COOKIES

 

Aby nasze strony internetowe oraz udostępnione na nich narzędzia funkcjonowały poprawnie, a także aby prezentować informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom wynikającym z historii Twojej aktywności na naszych stronach, używamy technologii znanej jako "cookies".

Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia (np. telefonu, tabletu), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Ciebie lub Twojej przeglądarki lub zapamiętywania historii Twoich aktywności na naszych stronach internetowych lub interakcji z naszymi treściami i komunikatami.

Za pośrednictwem naszych cookies oraz cookies osób trzecich mogą być rejestrowane i przechowywane następujące informacje o Tobie: informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej), dane dotyczące Twoich aktywności na naszych stronach (m.in. czas i długość wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, towary dodane do koszyka), informacje o interakcjach z udostępnianymi przez nas treściami (np. obejrzanymi reklamami, zgodach które wyraziłeś lub o otwarciu korespondencji, którą od nas otrzymałeś (np. wiadomości e-mail), kliknięcia na link znajdujący się w niej). 

Cookies pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.  Możemy także wykorzystywać cookies w celu rozpoznawania Twojej przeglądarki lub urządzenia, przechowywania informacji na temat Twoich preferencji, dostarczania pewnych funkcji i zbierania informacji na temat Twoich interakcji z nami w Internecie, korzystania z udostępnianych przez nas treści i odbierania komunikacji od nas.

Korzystamy z cookies w poniższych celach:

Świadczenia żądanych przez Ciebie usług (tzw. niezbędne cookies). Są one niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług na stronach internetowych (w tym umożliwić ci korzystanie z pewnych funkcjonalności oraz uzyskiwania dostępu do obszarów bezpiecznych). Korzystamy z własnych niezbędnych cookies m.in. aby umożliwić Ci dokonanie zapłaty za zamówienie, zapamiętywać Twój koszyk zakupów lub etap Twojego zamówienia, płynną nawigację na naszych stronach internetowych bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. W razie zablokowania niezbędnych cookies niektóre z funkcjonalności naszych stron internetowych mogą być niedostępne.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl